-เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์
-เพื่อให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์แพร่หลาย
-เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ Wiki Space เป็นสื่อ
-เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น